Pravidla

1. Obecná ustanovení

1.1. Tato pravidla nákupu a prodeje zboží (dále jen Pravidla) jsou závazným právním dokumentem pro smluvní strany kupní smlouvy, určujícím rozhodování osoby nakupující zboží v internetovém obchodě www.esaunashop.cz ( dále jen kupující) a UAB „Poilsio sprendimai“ (dále jen prodávající; kupující a prodávající, dále společně jen strany) vzájemná práva, povinnosti, odpovědnost a další podmínky vztahující se na nákup a prodej zboží v internetovém obchodě www.esaunashop.cz.

1.2. V elektronickém obchodě www.esaunashop.cz mají všechny osoby, kterým toto právo přiznávají zákony Litevské republiky s přihlédnutím k jejich občanské způsobilosti (v případě, že je Kupujícím fyzická osoba), právo na být Kupujícími, a to přímo i prostřednictvím právních zástupců.

1.3. Nákupem zboží v internetovém obchodě www.esaunashop.cz kupující bezvýhradně souhlasí s plnou aplikací jak těchto Pravidel, tak podmínek stanovených pro uzavírání a plnění dalších kupních smluv prodávajícího uvedených v dalších sekcích internetového obchodu. www.esaunashop.cz, např. zaškrtnutím políčka u odkazu „Souhlasím s pravidly pro nákup a prodej zboží“ při registraci. Pokud kupující s Pravidly nesouhlasí, není mu umožněna registrace a uzavírání kupních a prodejních smluv.

1.4. Prodávající má v souladu s právními předpisy právo Pravidla kdykoliv jednostranně změnit, upřesnit nebo doplnit. Pravidla, upravená kterýmkoli z výše uvedených způsobů, vstupují v platnost okamžikem jejich veřejného zveřejnění v internetovém obchodě www.esaunashop.cz a vztahují se na všechny kupní a prodejní smlouvy uzavřené od tohoto okamžiku.

2. Uzavření a uzavření kupní smlouvy

2.1. Smlouva o koupi a prodeji zboží mezi kupujícím a prodávajícím se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy kupující po výběru zboží, vytvoření košíku a zadání či označení všech povinných údajů klikne na tlačítko "Koupit" "odkaz.

2.2. Kupní a prodejní smlouva má pro své strany sílu zákona a musí být řádně uzavřena.

2.3. Kupní smlouva je platná až do jejího úplného uzavření.2.4. Každá výše uvedeným způsobem uzavřená kupní smlouva je uložena v databázi elektronického obchodu www.esaunashop.cz.

3. Práva kupujícího

3.1. Kupující má právo nakupovat zboží v internetovém obchodě www.esaunashop.cz, v souladu s těmito Pravidly, dalšími informacemi veřejně poskytovanými Prodávajícím a právními akty Litevské republiky.

3.2. Kupující má právo odmítnout kupní a prodejní smlouvu uzavřenou v internetovém obchodě www.esaunashop.cz písemným oznámením prodávajícímu do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

3.3. Bod 3.2 těchto Pravidel se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené na zboží, které bylo vyrobeno na základě individuální objednávky nebo je zjevně přizpůsobeno konkrétnímu Kupujícímu, nebo které vzhledem ke své povaze nelze vrátit Prodávajícímu po předložení Prodávajícímu. Kupující v důsledku ztráty nebo zjevného zhoršení vlastností zboží podléhá rychlé zkáze nebo brzy skončí nebo již skončila, koupě - prodej.

3.4. Právo podle čl. 3.2 Pravidel může kupující využít pouze v případě, že kupovaná a prodávaná věc je kvalitní, nepoškozená, nebyla používána a její vzhled se zásadně nezměnil.

3.5. V případě, že kupující nakoupí v internetovém obchodě www.esaunashop.cz více položek (soubor zboží) a hodlá využít svého práva stanoveného v čl. 3.2 Pravidel, nemůže toto právo uplatnit pouze v ve vztahu k jedné nebo několika položkám této sady. V tomto případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu celou sadu zboží. Pokud alespoň jedno z vráceného zboží v sadě nesplňuje požadavky uvedené v bodech 3.4 a 9.5 Pravidel, má Prodávající právo odmítnout převzetí vrácené sady zboží, tj. neakceptovat odmítnutí kupujícího kupní smlouvy.

3.6. Právo kupujícího uvedené v bodě 3.2 Pravidel je realizováno v souladu s vyhláškou ministra hospodářství z roku 2001. 17. srpna objednávkou č. 258 „O schvalování pravidel pro prodej zboží a poskytování služeb při uzavírání smluv s použitím prostředků komunikace“.

3.7. Kupující má další práva stanovená v těchto Pravidlech a právních aktech Litevské republiky.

4. Odpovědnosti kupujícího

4.1. Před uzavřením první kupní a prodejní smlouvy v internetovém obchodě www.esaunashop.cz se kupující musí v tomto obchodě zaregistrovat, tj. poskytnout prodávajícímu všechny uvedené údaje a souhlasit s těmito Pravidly postupem uvedeným v bodě 1.3 těchto Pravidel.

4.2. Po uzavření kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit za zboží a jeho doručení cenu uvedenou v objednávce učiněné v internetovém obchodě www.esaunashop.cz a další platby, jsou-li při uzavření smlouvy stanoveny.

4.3. Kupující je povinen převzít zboží zakoupené u prodávajícího.

4.4. Kupující se zavazuje řádně uchovávat a nepředávat třetím osobám své přihlašovací údaje, které Prodávající potvrdí při registraci Kupujícího. V případě, že kupující prozradí nebo ztratí přihlašovací údaje nebo se jakýmkoli způsobem dozví třetí osoby, musí o tom kupující neprodleně informovat prodávajícího způsoby uvedenými v sekci „Kontakty“ elektronického obchodu www.esaunashop.cz.

4.5. Dojde-li ke změně údajů uvedených kupujícím při registraci, je kupující povinen tyto údaje neprodleně aktualizovat. Nesplnění této povinnosti kupujícího vylučuje odpovědnost prodávajícího za potenciálně nesprávné provedení kupní smlouvy v rozsahu, v jakém je toto případné nesprávné provedení ovlivněno nesplněním uvedené povinnosti kupujícího, a pokud prodávajícímu vznikne škoda v důsledku nesplnění této povinnosti kupujícího, je kupující povinen jej v plné výši nahradit.

4.6. Kupující má další povinnosti stanovené v těchto Pravidlech a právních aktech Litevské republiky a musí je splnit.

5. Práva prodávajícího

5.1. Prodávající má právo dle svého uvážení určit minimální velikost košíku zboží, tj. minimální množství, nebude-li dosaženo, nebude objednávka Kupujícího realizována. V tomto případě (nedosáhne-li se stanovené minimální částky) není možnost uzavření kupní smlouvy.

5.2. Pokud se Kupující pokusí poškodit dílo, stabilní provoz nebo zabezpečení elektronického obchodu www.esaunashop.cz, jakož i poruší své povinnosti stanovené těmito Pravidly nebo právními akty Litevské republiky, má Prodávající právo okamžitě omezí, pozastaví nebo ukončí možnost Kupujícího používat elektronický obchod www.esaunashop.cz bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za jakékoli související ztráty Kupujícího.5.2. V případě závažných okolností má Prodávající právo dočasně nebo na dobu neurčitou ukončit provoz internetového obchodu www.esaunashop.cz bez předchozího upozornění Kupujícího a nenese odpovědnost za případné ztráty Kupujícího s tím spojené.

5.3. Prodávající má další práva stanovená v těchto Pravidlech a právních aktech Litevské republiky.

6. Odpovědnosti prodávajícího

6.1. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu řádné využívání služeb poskytovaných internetovým obchodem www.esaunashop.cz za podmínek stanovených těmito Pravidly. Prodávající však nenese odpovědnost za ztráty, které kupujícímu vzniknou v důsledku technických či jiných poruch nebo chyb přenosu dat elektronického obchodu www.esaunashop.cz, bez ohledu na jejich původ.

6.2. Prodávající se zavazuje respektovat soukromí kupujícího, chránit osobní údaje kupujícího předávané prodávajícímu a zpracovávat osobní údaje uvedené kupujícím pouze v souladu s kapitolou 11 Pravidel a právními akty Litevské republiky.

6.3. V případě, že kupující při uzavírání kupní smlouvy zvolí dodání zboží jemu (kupujícímu) namísto jeho vlastního vyzvednutí u prodávajícího, zavazuje se prodávající doručit kupujícím zakoupené zboží na adresu specifikované Kupujícím za podmínek uvedených v kapitole 8 Pravidel.

6.4. Prodávající, který nemůže z důležitých okolností poskytnout kupujícímu objednaný produkt, se zavazuje nabídnout mu obdobný nebo co nejvíce podobný produkt. Pokud kupující odmítne převzít takové zboží nabízené prodávajícím, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu zaplacené peněžní prostředky do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne obdržení takového písemného odmítnutí kupujícím a je osvobozen od jakoukoliv odpovědnost za neposkytnutí zboží Kupujícímu.

6.5. Po uplatnění práva dle čl. 3.2 Pravidel kupujícím se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu zaplacené peníze do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne obdržení vráceného zboží. V případě, že kupující zaplatil za zboží v hotovosti nebo převodem na bankovní účet prodávajícího (bez využití služeb elektronického bankovnictví), musí kupující při vrácení zboží prodávajícímu písemně sdělit údaje o svém bankovním účtu. V takovém případě mu budou peníze zaplacené Kupujícím vráceny do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení takového pokynu Prodávajícímu.

6.6. V případech uvedených v bodech 6.4 a 6.5 Pravidel se Prodávající zavazuje vrátit Kupujícímu peněžní prostředky v souladu s postupem uvedeným v bodě 9.2 Pravidel.6.7. Prodávající má další povinnosti stanovené v těchto Pravidlech a právních aktech Litevské republiky a musí je plnit.

7. Cena zboží, postup a podmínky platby za zboží

7.1. V internetovém obchodě www.esaunashop.cz jsou všechny ceny zboží a jeho dodání, jakož i případné další platby, uvedeny s daní z přidané hodnoty zahrnutou v ceně.

7.2. Kupující souhlasí s tím, aby mu byly spolu se zakoupeným zbožím předloženy nákupní a prodejní doklady - faktury s DPH, které jsou zároveň doklady potvrzující právo kupujícího na vrácení, výměnu nebo opravu zboží v záruce.

7.3. Zakoupené zboží může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti při předání zboží kupujícímu, platbou předem prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví nebo provedením platby předem z jakékoli banky či jiné úvěrové instituce na bankovní účet prodávajícího uvedený v Sekce "Kontakty" internetového obchodu www.esaunashop.cz.

7.4. Kupující zaplatí za zboží hotovost převádějící osobě (zástupci prodávajícího) při předání zboží kupujícímu. V případě neuhrazení celé částky za zboží a jeho dodání, jakož i všech dalších plateb, byly-li takové v době uzavírání smlouvy předvídány, zboží na kupujícího nepřechází a koupě-prodej smlouva se od tohoto okamžiku považuje za ukončenou z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím. Kupující je v takovém případě povinen uhradit veškeré ztráty, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s ukončením kupní smlouvy.

7.5. Kupující může platit za zboží prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví, pokud prodávající uzavřel příslušnou smlouvu s bankou kupujícího. V tomto případě je poskytován odkaz z internetového obchodu www.esaunashop.cz na banku kupujícího na internetu. V tomto případě při provádění peněžních transakcí v systému elektronického bankovnictví banky odpovídá za bezpečnost údajů kupujícího příslušná banka.

7.6. V případě, že kupující zaplatí za zboží převodem z jakékoli banky nebo jiné úvěrové instituce na účet prodávajícího (bez využití elektronického bankovnictví), musí kupující do 24 hodin po kliknutí na odkaz „Koupit“ zaslat prodávajícímu e-mail potvrzením platby od příslušné banky nebo jiné úvěrové instituce plnění. Prodávající má právo zahájit plnění kupní smlouvy až po obdržení uvedeného potvrzení. Nepotvrdí-li kupující platbu za zboží v uvedené lhůtě a způsobem, má prodávající právo považovat kupní smlouvu za odmítnutí kupujícího a objednávku kupujícího zrušit.

7.7. Podle čl. 6.313 OZ Dne 7. dne poté, co kupující odešle objednávku produktu a potvrdí ji prodávající, může být cena produktu změněna s přihlédnutím k objektivním ukazatelům, které ovlivňují cenu produktu stanovené zákonem ( změna nákladů, dodatečné náklady, technická chyba atd.). V případě takové změny ceny produktu má Kupující právo odmítnout koupi produktu a Prodávající má právo jej prodat. V takovém případě má kterákoli ze smluvních stran po písemném oznámení druhé smluvní straně právo ukončit smlouvu o koupi a prodeji zboží. Strany se dohodly, že ztráty související s ukončením kupní smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě si nebudou vzájemně kompenzovat.

8. Dodání zboží kupujícímu

8.1. Při nákupu zboží v internetovém obchodě www.esaunashop.cz si kupující musí vybrat jeden ze způsobů doručení zboží jemu - využít služby doručení zboží poskytované prodávajícím po celém území Litevské republiky nebo vyzvednout zboží od Prodávajícího na prodejně Prodávajícího.

8.2. Zboží si u prodávajícího může vyzvednout pouze kupující, jeho zákonný zástupce nebo osoba určená kupujícím při zadávání objednávky. Osoba přebírající zboží musí předložit zástupci prodávajícího předajícímu zboží platný osobní identifikační doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz vydaný po 1.1.2003) a v případě zastupování doklad potvrzující řádné zastupování.

8.3. O datu a čase dodání zboží nebo vyzvednutí na dohodnuté prodejně prodávajícího informuje prodávající kupujícího v oznámení, které kupující prodávajícímu poskytne na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při registraci. Kupující se po uzavření kupní a prodejní smlouvy s prodávajícím zavazuje neustále kontrolovat e-mailovou schránku prodávajícího uvedenou při registraci, a to až do oznámení prodávajícího o doručení nebo vyzvednutí zboží na sjednané prodejně prodávajícího. je přijato. Zástupce prodávajícího může v den dodání zboží také telefonicky kontaktovat osobu přebírající zboží za účelem domluvení přesného času dodání zboží.

8.4. V dohodnuté prodejně Prodávajícího je Kupující nebo jiná osoba uvedená v čl. 8.2 Pravidel povinna vyzvednout zboží v pracovní době této prodejny nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, počítaných ode dne obdržení dokladu Prodávajícího. oznámení kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při registraci. Pokud si kupující nebo jiná osoba uvedená v čl. 8.2 Pravidel nevyzvedne zboží v této lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím. V takovém případě je kupující povinen uhradit veškeré ztráty, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s ukončením kupní smlouvy.

8.5. Dopravu zboží na adresu uvedenou kupujícím hradí kupující. Přesná cena přepravní služby závisí na místě dodání objednaného zboží, jeho množství, ceně, váze a přání či neochotě kupujícího využít placenou přepravní službu poskytovanou prodávajícím do místa stavby určené kupujícím. a je kupujícímu poskytnuta až po úplném vytvoření objednávky.

8.6. Službu přistavení zboží na místo stavby určené Kupujícím je nutné objednat před zaplacením zboží a vybraných služeb.

8.7. V jednotlivých případech stanovených Prodávajícím mohou být služby dodání a dodání zboží na místo stavby určené Kupujícím pro Kupujícího bezplatné.

8.8. V jednotlivých případech stanovených Prodávajícím s přihlédnutím k místu dodání zboží (např. do města Neringa nebo části města Klaipėda ležící v Kurské kosi) a dalším okolnostem je služba doručení zboží na kupujícímu jsou účtovány další poplatky.

8.9. Osoba přebírající zboží spolu se zástupcem prodávajícího předávající zboží musí zkontrolovat stav obalu zboží, množství, sortiment a kvalitu zboží a podepsat převzetí zboží - předávací list. Poté, co osoba přebírající zboží podepíše převzetí zboží - předávací doklad, kupující stvrzuje, že mu zboží bylo předáno v řádném stavu, množství, sortimentu a kvalitě, na zboží nejsou žádné vady, jejichž základem je nejedná se o výrobní vadu a v sadě produktů nejsou žádné nesrovnalosti.

8.10. Přebírající zboží po zjištění, že obal dodaného zboží nebo zboží samotné je jakkoli poškozeno nebo neodborně smontováno, musí tuto skutečnost poznamenat do dokladu o převzetí zboží - předávacího dokladu a za přítomnosti zástupce prodávajícího sepsat volnou formou poškození zboží nebo nedodržení dohodnuté montáže. Pokud osoba přebírající zboží tyto úkony neprovede, je Prodávající zproštěn jakékoli odpovědnosti vůči Kupujícímu za poškození zboží, není-li základem pro vznik takového poškození výrobní vada, a za nesrovnalosti ve složení zboží. zboží, čehož si lze všimnout při prohlídce zboží při jeho převzetí - předání.

8.11. Pokud je zjištěno pouze porušení obalu zásilky zboží, ale nejsou zjištěny žádné nesrovnalosti v množství, sortimentu a kvalitě zboží, je prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu. V tomto případě musí přebírající zboží zboží převzít, ale zároveň musí porušení obalu zboží poznamenat v přejímacím - předávacím dokladu. Poté, co osoba přebírající zboží převezme zboží a podepíše převzetí zboží - předávací doklad a poznámky o porušení obalu zboží, má se za to, že zboží bylo dodáno v poškozeném obalu, avšak množství, sortiment a kvalita zboží dodržet podmínky kupní smlouvy.

8.12. V případě zjištění nesrovnalostí v množství a/nebo sortimentu a/nebo kvalitě zboží nesmí přebírající zboží zboží převzít a vady zboží poznamenat v dokladu o převzetí zboží - předávacím dokladu. V takovém případě se nemá za to, že kupující, pokud přebírající zboží odmítne převzít pro vady zboží, jakýmkoliv způsobem porušil kupní smlouvu a prodávající a kupující se samostatně dohodnou o řádném uzavření, změně nebo ukončení další kupní smlouvy. Pokud však osoba přebírající zboží převezme zboží a podepíše převzetí - předávací doklad zboží bez vyjádření k jeho případným vadám, má se za to, že prodávající uzavřel kupní smlouvu řádně a v plném rozsahu a podmínky pro se uplatní zproštění odpovědnosti Prodávajícího vůči Kupujícímu uvedené v bodě 8.10 Pravidel.

8.13. Nebude-li zboží kupujícímu dodáno v termínu dodání určeném prodávajícím, musí o tom kupující prodávajícího neprodleně informovat. V případě nesplnění této povinnosti nemá kupující právo uplatňovat u prodávajícího náležité nároky, ani právo požadovat náhradu za případné ztráty kupujícího související s nedoručením nebo pozdním dodáním zboží.

8.14. Prodávající je zproštěn odpovědnosti vůči kupujícímu za nedoručení nebo pozdní dodání zboží, nebude-li zboží dodáno nebo doručeno kupujícímu opožděně vinou kupujícího nebo v důsledku okolností, které kupující nemůže ovlivnit.

8.15. Další podmínky dodání zboží Kupujícímu jsou uvedeny v sekci „Doručení“ internetového obchodu www.esaunashop.cz. V případě nesouladu mezi podmínkami pro dodání zboží kupujícímu uvedenými v těchto Pravidlech a výše uvedenou sekcí elektronického obchodu www.esaunashop.cz mají přednost podmínky uvedené v Pravidlech.

9. Vrácení a výměna zboží

9.1. Vrácení a výměna zboží se provádí v souladu s příkazem ministra hospodářství uvedeným v bodě 3.6 Pravidel a v souladu s příkazem ministra hospodářství ze dne 6.29.2001 č.j. 217 „O schválení pravidel pro vracení a výměnu věcí“.

9.2. Peníze za vrácené zboží jsou hrazeny platebním převodem na bankovní účet kupujícího při dodržení podmínek uvedených v bodech 6.4 a 6.5 Pravidel. V případě, že Kupující a plátce za zboží jsou různé osoby, jsou peníze za vrácené zboží vypláceny na bankovní účet osoby, která zboží zaplatila.

9.3. V případě, že kupující odmítne uzavřít kupní smlouvu na zboží s využitím práva uvedeného v čl. 3.2 Pravidel, je zboží vráceno na náklady kupujícího a peníze zaplacené kupujícím za zboží jsou vráceny kupujícímu do 10 ( deset) pracovních dnů ode dne vrácení zboží Prodávajícímu. Peníze zaplacené kupujícím prodávajícímu za doplňkové služby, jako je dodání zboží nebo dodání zboží na místo stavby určené kupujícím, nebudou kupujícímu vráceny.

9.4. Kupující vrátí zboží prodávajícímu na své náklady. Kupující se může s Prodávajícím dohodnout na placené službě poskytované Prodávajícím v případě vrácení zboží, že si vrácené zboží vyzvedne u Kupujícího sám.

9.5. Zboží je vráceno v původním, úhledném obalu (tato podmínka neplatí v případě vrácení nekvalitního zboží), zboží musí být nepoškozené, nepoužité, v původním vzhledu (nepoškozené etikety, nestržená ochranná fólie, atd.; tato podmínka neplatí v případě vrácení zboží nízké kvality) a stejné konfigurace jako zboží obdržel kupující od prodávajícího.

9.6. Při vrácení zboží je kupující povinen předat prodávajícímu všechny doklady, které obdržel spolu se zbožím, včetně jejich převzetí - předávacího dokladu. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy a vrácení zboží prodávajícímu jsou formalizovány doklady ve formě určené prodávajícím.

9.7. Kupující nebo jeho zákonný zástupce má právo vrátit zboží Prodávajícímu a podepsat dokumenty uvedené v čl. 9.6 Pravidel. Při vrácení zboží musí osoba vracející zboží předložit zástupci Prodávajícího jeden z platných dokladů potvrzujících osobní totožnost uvedených v bodě 8.2 Pravidel a v případě zastupování - doklad potvrzující řádné zastupování.

9.8. Další podmínky pro vrácení a výměnu zboží jsou uvedeny v sekci „Záruky“ internetového obchodu www.esaunashop.cz. V případě nesouladu mezi podmínkami pro vrácení a výměnu zboží uvedenými v těchto Pravidlech a výše uvedenou sekcí elektronického obchodu www.esaunashop.cz mají přednost podmínky stanovené v Pravidlech.

9.9. V případě, že Kupující jakýmkoliv způsobem poruší některou z podmínek uvedených v tomto článku Pravidel a v sekci elektronického obchodu www.esaunashop.cz uvedené v čl. 9.8 Pravidel, má Prodávající právo neodmítnout přijmout odstoupení kupujícího od kupní smlouvy a nepřevzít vrácené zboží.

10. Záruka kvality produktu

10.1. Prodávající nebo výrobce zboží poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost platnou po určitou dobu. Záruční doba a další podmínky pro využití záručního servisu jsou uvedeny v popisech produktů.

10.2. Záruka se nevztahuje na data obsažená v elektronických informačních médiích a Prodávající nehradí ztráty Kupujícího ani třetích osob vzniklé ztrátou nebo obnovením těchto dat.

10.3. V případě, že Prodávající nebo výrobce neposkytuje na určité druhy zboží záruku za jakost, platí záruka poskytovaná příslušnými právními úkony.

10.4. Záruční servis na zboží prodávající sám nezajišťuje. V každém případě, kdy si kupující přeje takové služby využít, odkáže prodávající kupujícího na osobu poskytující záruční servis.

10.5. Další podmínky záruky za jakost produktu jsou uvedeny v sekci „Záruky“ internetového obchodu www.esaunashop.cz. V případě nesouladu mezi podmínkami záruky za jakost produktů uvedenými v těchto Pravidlech a výše uvedenou částí internetového obchodu www.esaunashop.cz mají přednost podmínky uvedené v Pravidlech.

11. Odpovědnost smluvních stran, ochrana a zpracování osobních údajů

11.1. Kupující odpovídá za veškeré své úkony provedené prostřednictvím elektronického obchodu www.esaunashop.cz.

11.2. Při registraci je kupující povinen poskytnout prodávajícímu osobní údaje nezbytné pro řádné vyřízení objednávky zboží. Kupující provedením těchto úkonů potvrzuje, že on i jeho zástupci vědí, že mají právo odmítnout poskytnutí svých osobních údajů, avšak jsou srozuměni s tím, že osobní údaje jsou nezbytné a nezbytné k jednoznačné identifikaci kupujícího a/nebo jeho zástupců pro účely uzavírání a plnění kupních a prodejních smluv a bez poskytnutí osobních údajů a/nebo nesouhlasu s jejich zpracováním pro účely uvedené v tomto článku nebude možné kupní smlouvu uzavřít či provést.

11.3. Kupující souhlasem s těmito Pravidly souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely identifikace, prodeje zboží v elektronickém obchodě www.esaunashop.cz, analýzy činnosti prodávajícího a přímého marketingu. Kupující dále souhlasí se zasíláním informačních zpráv na jím uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky zboží.

11.4. Adresa a/nebo e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo kupujícího jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu pouze v případě, že kupující při registraci nebo při objednávání zboží v internetovém obchodě www.esaunashop.cz zaškrtne příslušné sekce. Kupující má právo kdykoli dát prodávajícímu pokyn, že jeho výše uvedené údaje (kupujícího) již nebudou zpracovávány za účelem přímého marketingu a prodávající je povinen takové žádosti kupujícího vyhovět.

11.5. Prodávající se zavazuje neposkytovat osobní údaje kupujícího třetím osobám, s výjimkou partnerů prodávajícího, kteří zajišťují dodání zboží kupujícímu, dodání na místo stavby určené kupujícím nebo další služby související s řádným plněním. objednávky kupujícího. Ve všech ostatních případech mohou být osobní údaje Kupujícího zpřístupněny třetím osobám pouze v souladu s postupem stanoveným právními akty Litevské republiky.

11.6. Při převzetí nebo vrácení zboží slouží doklad totožnosti osoby přebírající nebo vracející toto zboží a osobní údaje v něm obsažené pouze pro řádnou identifikaci osoby.

11.7. Kupující odpovídá za správnost osobních a dalších údajů uvedených při registraci. Pokud jsou údaje poskytnuté kupujícím nesprávné a/nebo nepřesné, odpovědnost za důsledky poskytnutí těchto údajů nese výhradně kupující, který musí uhradit veškeré ztráty prodávajícího vzniklé nesprávností a/nebo nepřesností těchto údajů poskytnutých kupujícím. kupujícího.

11.8. Podle § 8 zákona o elektronickém podpisu. 3 se smluvní strany dohodly, že potvrzení o jednání kupujícího v internetovém obchodě www.esaunashop.cz na základě přihlašovacích údajů kupujícího se řídí ustanovením § 8 výše uvedeného zákona. 1 d. zavedená právní moc elektronického podpisu, tj. má stejnou právní sílu jako podpis na písemnostech a je přípustný jako důkaz u soudu.

11.9. Kupující, který porušil povinnost zajistit bezpečnost svých přihlašovacích údajů stanovenou v bodě 4.4 Pravidel, nese plnou odpovědnost za následky vyplývající z předání těchto údajů třetím osobám. Když se jakákoliv osoba připojí k internetovému obchodu www.esaunashop.cz pomocí přihlašovacích údajů Kupujícího, je taková osoba považována za Kupujícího a veškeré úkony provedené při připojení k internetovému obchodu www.esaunashop.cz pomocí přihlašovacích údajů Kupujícího jsou považovány za provedené. ze strany Kupujícího. Kupující nese plnou odpovědnost za následky takového jednání.

11.10. V případě, že kupující přistupuje na jiné webové stránky prostřednictvím odkazů v internetovém obchodě prodávajícího, nenese prodávající odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách jiných společností, institucí, organizací či jakýchkoli jiných třetích osob ani za činnost těchto společností, institucí, organizací či jakýchkoli jiné třetí strany, ani na ně nedohlíží, nekontroluje je ani je nezastupuje.

11.11. Prodávající neodpovídá za to, že velikost, barva, tvar nebo jiné parametry zboží v internetovém obchodě www.esaunashop.cz nemusí odpovídat skutečné velikosti, tvaru, barvě nebo jiným parametrům zboží z důvodu vlastnosti displeje (monitoru) používaného Kupujícím.

11.12. Prodávající je zproštěn odpovědnosti v případech, kdy se kupující bez ohledu na požadavky prodávajícího a své (kupující) povinnosti neseznámil s těmito Pravidly, ačkoli s takovou povinností byl předvídán a možnost mu byla dána.

12. Poskytování informací

12.1. Smluvní strany se dohodly, že internetový obchod www.esaunashop.cz obsahuje veškeré informace, mimo jiné včetně těchto Pravidel, dalších podmínek stanovených Prodávajícím pro uzavírání a plnění kupních a prodejních smluv, uvedených v jiných částech internetového obchodu. obchod www.esaunashop.cz a CC 6.366 Art. 8. specifikovaná informace se považuje za písemnou prodávajícím kupujícímu.

12.2. Kupující potvrzuje, že se při nákupu zboží v internetovém obchodě www.esaunashop.cz seznámil s informacemi poskytovanými prodávajícím uvedenými v § 6.366 občanského zákoníku. 8 a zcela ji pochopil. Prodávající poskytuje tyto informace kupujícímu jak v těchto Pravidlech, tak v dalších sekcích elektronického obchodu www.esaunashop.cz.

12.3. Veškerá oznámení zasílá prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou při registraci kupujícího.12.4. Veškeré zprávy, dotazy či stížnosti zasílá kupující prodávajícímu způsoby uvedenými v sekci „Kontakty“ elektronického obchodu www.esaunashop.cz.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Na výklad těchto Pravidel a aspekty uzavírání a plnění kupních a prodejních smluv uzavřených za použití komunikačních prostředků, které zde nejsou uvedeny, se vztahuje právo Litevské republiky.

13.2. Jakýkoli spor, neshoda nebo nárok vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související budou vyřešeny jednáním. Pokud neuspějí, spor mezi Smluvními stranami prošetří příslušný soud v sídle Prodávajícího.

13.3. Pokud bude z jakéhokoli důvodu jedna nebo více podmínek těchto podmínek shledáno nezákonnými, neplatnými nebo nevymahatelnými, nebude to mít vliv na všechny ostatní podmínky těchto podmínek. V takovém případě budou všechny ostatní podmínky Pravidel vykládány bez ohledu na nezákonnou, neplatnou nebo nevynutitelnou podmínku.

13.4. Ať už to z kontextu vyplývá kdekoli, mužský rod zahrnuje ženský (a naopak), jednotné číslo zahrnuje množné číslo a množné číslo jednotné číslo.