Záruka a vrácení

Na všechny produkty se vztahují záruční lhůty výrobce.

V zemích EU platí směrnice 1999/44/ES, která stanoví záruční dobu minimálně 24 měsíců.
Při předání výrobku k záruční opravě je nutné mít nákupní doklad nebo vyplněný záruční list.
Pokud dojde k poškození výrobku před koncem stanovené záruční doby, je záruční oprava provedena zdarma.


Záruční povinnosti se nevztahují:

 • pro vadné světelné zdroje;
 • výrobek není používán k určenému účelu (pro komerční, výrobní účely nebo bez dodržení požadavků uvedených v návodu k použití);
 • byla provedena jakákoli vlastní oprava, těsnění jsou poškozená, existují známky toho, že bylo s výrobkem manipulováno atd.;
 • došlo k mechanickému poškození krytu výrobku nebo jiných částí;
 • výrobek byl nesprávně připojen ke zdroji nebo poškozen v důsledku příliš vysokých pulzů napájecího napětí při elektroinstalačních pracích v rozvodnách, rozvodných zařízeních apod.;
 • výrobek je poškozen bleskem, ohněm, vodou nebo jinými živly, agresivními látkami, kapalinami apod.;
 • pro nástavce produktů, příslušenství, díly a jednotky s omezenou životností.

 

Obal

Všem zákazníkům doporučujeme ponechat si originální obal výrobku pro případ potřeby záručního servisu - to je požadavek některých výrobců. Z produktu a obalu nelze odstranit sériové číslo produktu ani jiné důležité informace nutné pro identifikaci produktu.

 

Postup vrácení produktu

Pokud existují důvody, proč zakoupený produkt nevyhovuje, má kupující právo jej vrátit prodávajícímu do 14 kalendářních dnů od převzetí produktu.

Pokud kupující odmítne převzít bezvadné dodané zboží, musí uhradit přepravní náklady na vrácení zboží k nám.

Vrácený produkt musí být nepoužitý a v původním obalu, s výjimkou vakuově průhledného obalu.

Všechny výrobní nálepky, včetně sériového čísla, musí být na produktu a/nebo jeho obalu.

Pokud byl kupujícímu prodán nepotravinářský výrobek nevhodné kvality a prodávající s kupujícím neprojednal jeho nedostatky, má kupující právo na prodávajícím požadovat:

 • nahradit produkt nedostatečné kvality produktem vhodné kvality;
 • odpovídajícím způsobem snížit cenu produktu;
 • v přiměřené lhůtě bezplatně odstranit vady výrobku;
 • uhradit náklady na odstranění vady výrobku, pokud je prodávající v přiměřené době neodstranil, spotřebitel vady odstranil sám nebo za pomoci třetích osob;
 • jednostranně ukončit kupní smlouvu a požadovat vrácení peněz zaplacených za produkt.

 

Zboží je vyměněno nebo vráceno v místě nákupu nebo na jiném místě určeném prodávajícím, které je pro kupujícího výhodné. Kupující podá prodávajícímu písemnou žádost s uvedením vad zboží. Přílohou přihlášky je pokladní doklad nebo doklad o koupi-prodeji, případně jiný doklad potvrzující nákup-prodej zboží u tohoto prodejce a záruční doklad (pokud je u prodávaného zboží stanovena záruční doba za jakost).

Pokud kupujícímu nevyhovuje tvar, velikost, barva, model nebo kompletnost zakoupeného výrobku, má právo jej vyměnit za obdobný výrobek do čtrnácti dnů ode dne prodeje nepotravinářského zboží, pokud prodávající nemá nastavit delší období.

Pokud prodávající nemá výrobek vhodný k výměně, má kupující právo vrátit výrobek prodávajícímu ve stanovené lhůtě a vymáhat za něj zaplacené peníze.

V případě sporu ohledně změn vzhledu výrobku nebo poškození výrobku se musí prodávající písemně obrátit na Státní inspekci nepotravinářských výrobků a po obdržení písemných závěrů z něj neprodleně informovat kupujícího.